MADE 2009  TEAM SAMENSTELLING
TEAM UITSLAG       TIJD
Samen 141 jaar 3e H40 Marcel v Deursen Ronald Kohn Ed Erkelens 2:54:40 uur
De Biertjes 2e Gemengd sen Martijjn Willemse Diede Diederiks Jasper Heusdens 3:04:57 uur
The Champ 3e Gemengd sen Martin Nieuwstraten Suzanne Steens Tom Steens 3:05:29 uur
TVS-oldies  2e Gemengd 40 Joeki de Hoog René Godschalk Frank Heusdens 3:12:07 uur
TVS 55-plus 2e H50 Leo Dupon Bart Monster Arie vd Merwe 3:17:43 uur
100+           3e Gemengd 40 René v Erk Jeroen v't Verlaat Sabrina Hanswijk 3:25:46 uur
Samen 183 2e Gemengd 50 Yvonne Hijdra Wim Boon Henk Hijdra 3:48:52 uur