TVS’90 – een veilige vereniging, in alle opzichten!

TVS’90 vindt veiligheid belangrijk, elke atleet, of bezoeker moet zich veilig en op zijn of haar gemak voelen als hij of zij bij TVS’90 een training, wedstrijd of ander evenement bezoekt of er aan deelneemt.

Behalve dat alle trainers in het bezit zijn van een geldig EHBO en AED certificaat willen we ook uitdragen dat we in alle opzichten een veilige vereniging zijn. Zo vereisen we voor alle (assistent)trainers dat ze een geldige VOG kunnen tonen. Elke 3 jaar wordt deze VOG opnieuw aangevraagd en moet deze worden getoond aan de secretaris..
Ook hanteren we onderstaande gedrags-en omgangsregels.

Iedereen die TVS’90 bezoekt als sporter, supporter of deelnemer aan een evenement onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom!

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.

Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle leden, jeugdleden, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.
Onze gedrags-en omgangsregels:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

De vele vrijwilligers van TVS90 geven het goede voorbeeld! Deze hebben afgesproken zich aan deze gedragsregels te houden:
Deze gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers ((assistent)trainers, bestuursleden, helpende ouders )

 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de jeugdige atleet te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.
 • Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 • De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar deze afspraken niet (direct)  in voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon van TVS’90

Uit bovenstaande blijkt dat we allemaal onze uiterste best doen om te zorgen dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt bij onze vereniging.  Ondanks dat kan het natuurlijk toch voorkomen dat er iets speelt of dat je wat hebt meegemaakt waarover je graag met een onafhankelijk iemand wil praten.Dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van TVS’90 (Sylvia Bank).Dat kan door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@tvs90.nl